बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

कार्यविधि/निर्देशिका/मापदण्ड

सि.नं शीर्षक
1 सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०८० डाउनलोड
2 सहकारी तालिम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० डाउनलोड
3 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० डाउनलोड