बागमती प्रदेश सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

आर्थिक वर्ष 2079/080 को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

बमगमती प्रदेश सरकार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2079/080 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना ।

Download / View